Shabbat Times – Parshat Devarim

Categories: shabbat times

Earliest Candles  5:00pm
Latest Candles  5:46pm
Mincha / Maariv  5:45pm
Shabbat Shacharit 8:45am
Shabbat Mincha 5:15pm
Shabbat ends 6:40pm